ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a)www.sefkatelidernegi.org.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Adresi:Kavacık Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. Beşler Plaza B Blok No:38/3 Beykoz adresinde mukim Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği Derneği (Bundan böyle Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği derneği olarak anılacaktır).

b) www.sefkatelidernegi.org.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcıs(''Üye'')

2 Sözleşmenin Konusu İşbu Sözleşme'nin konusu Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği Derneği’nin sahip olduğu internet sitesi www.sefkatelidernegi.org.tr'dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3 Tarafların Hak ve Yükümlükleri

3.1. Üye, www.sefkatelidernegi.org.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu www.sefkatelidernegi.org.tr'un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğimi beyan eden taahhüt eder.

3.2. Üye, www.sefkatelidernegi.org.tr tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi yada kuruluşlara vermez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya etkili merciler tarafından www.sefkatelidernegi.org.tr’a kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3 Üye, www.sefkatelidernegi.org.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksı takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.sefkatelidernegi.org.tr internet sitesini hiç bir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için,başlarının fikri ve teklif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılmaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva, atı, ve.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5.www.sefkatelidernegi.org.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılanı kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerine kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerinwww.sefkatelidernegi.org.tr ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. www.sefkatelidernegi.org.tr’unüyenin beyan edeceği fikri ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikri ve görüler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6.www.sefkatelidernegi.org.tr üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.sefkatelidernegi.org.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden www.sefkatelidernegi.org.tr’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayı veya bunları kullanmayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, www.sefkatelidernegi.org.tr'u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukukalanına intikal ettirilmesi halinde, www.sefkatelidernegi.org.tr’unüyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9.www.sefkatelidernegi.org.tr'un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, www.sefkatelidernegi.org.tr’unhiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10.www.sefkatelidernegi.org.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı www.kuranbulbulleri.commülkiyetinde olup, bunlara ilişkin teklif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılmaz, iktisap edilmez ve değiştirilmez. By web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11.Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği Derneği tarafından www.sefkatelidernegi.org.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Intarnet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi bir takım bilgiler toplanabilir.

3.12.www.sefkatelidernegi.org.tr, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istediğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya www.sefkatelidernegi.org.tr’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği Derneği vewww.kuranbulbulleri.comweb sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13.www.sefkatelidernegi.org.tr web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sitemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.sefkatelidernegi.org.tr web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolayı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğuna kabul etmiş sayılır.

3.14.www.sefkatelidernegi.org.tr, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya www.sefkatelidernegi.org.tr web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilmelerini silme hakkını saklı tutar.

3.15.www.sefkatelidernegi.org.tr, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette önce ihbare ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyelere bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16.Taraflar, www.sefkatelidernegi.org.tr'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17.www.sefkatelidernegi.org.tr,iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisindekayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesinin onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya www.kuranbulbulleri.comtarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.www.sefkatelidernegi.org.tr üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

işbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.